Aftrek zorgkosten, wat wel en wat niet?

Aftrek zorgkosten, wat wel en wat niet?

Het mogen aftrekken van zorgkosten is afgelopen jaren behoorlijk beperkt door de overheid. De reden hiervan is om met name de uitgaven waarmee chronisch zieken en gehandicapten worden geconfronteerd aftrekbaar te laten zijn. De zorgkosten zijn met name herzien omdat er teveel mogelijkheden waren die misbruik in de hand hielpen. Er werd dus massaal misbruik van deze regeling gemaakt. Door de beperking van soorten kosten is dit niet meer mogelijk.

Welke specifieke zorgkosten komen nog wel voor aftrek in aanmerking?
De mogelijkheid van aftrek als specifieke zorgkosten bestaat voor de uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor:

  • genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen;
  • vervoer;
  • farmaceutische hulpmiddelen verstrekt op voorschrift van een arts;
  • andere hulpmiddelen, voor zover deze naar hun aard hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt, met uitzondering van o.m. aanpassingen in en aan de woning, scootmobielen, rolstoelen, brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen;
  • extra gezinshulp;
  • de extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet;
  • extra kleding en beddengoed en daarmee samenhangende extra uitgaven; en
  • reizen in verband met regelmatig ziekenbezoek.

Voor bovenstaande kosten geldt: het betreft een limitatieve opsomming; andere uitgaven komen niet in aftrek als specifieke zorgkosten.

Afgeleide kosten als de kosten van een verhuizing of extra huisvestingskosten wegens ziekte of invaliditeit, de kosten van studiebegeleiding om een achterstand als gevolg van ziekte in te halen, de kosten van een invalidenparkeerkaart, van kinderopvang en van juridische bijstand voor het verkrijgen van medische hulp of wegens een te hoge rekening, komen niet in aftrek. Deze vallen niet onder de hiervóór genoemde limitatieve opsomming. Hetzelfde geldt voor de kosten van literatuur om het ziekte-inzicht en de kennis van mogelijke therapieën te vergroten.

Bewaar en documenteer
Ons advies is om altijd alles te bewaren m.b.t. tot kosten die je maakt gedurende het jaar die zorg gerelateerd zijn. Dit geldt voor het hele gezin. Wij weten wat wel en wat niet aftrekbaar is. Wij kunnen aan de hand van alles wat je bewaard hebt bepalen of we het mee kunnen nemen in de IB-aangifte. Het zou jammer zijn als je niets gedocumenteerd hebt en het blijkt toch voor aftrek in aanmerking te komen.

Maak je (veel) kosten m.b.t. zorg van jezelf (en gezinsleden) en heb je hulp nodig bij het in kaart brengen van deze ziektekosten? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via 06 21 31 25 11 of info@aviemore.nl.