Aviemore Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020

De miljoenennota 2020 is afgelopen dinsdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In dit bericht staan we stil bij de belangrijkste gevolgen voor de zorgsector voor volgend jaar.

De zorg is logischerwijs een grootgebruiker van het totale budget van de rijksoverheid. Mede door de vergrijzing gaat er volgend jaar 500 miljoen extra naar verpleeghuizen en om de problemen in de jeugdzorg het hoofd te kunnen bieden gaat hier 300 miljoen extra naartoe. Ook is er veel aandacht voor goed werkgeverschap en om mensen te behouden voor een carrière in de zorg. Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, trekt het kabinet volgend jaar 20 miljoen euro uit. Daarmee moet de werkdruk verlaagd worden en moet het zorgpersoneel minder last krijgen van administratieve rompslomp. De lonen van zorgmedewerkers worden niet verhoogd, maar zij krijgen volgend jaar wel een extra eenmalige ‘coronabonus’ van 500 euro. Daar is in totaal 2,16 miljard euro voor gereserveerd.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Net als dit jaar blijven ouderenzorg en gehandicaptenzorg de speerpunten van de Wlz. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Ook in 2020 wordt ingezet op het Programma Thuis in het Verpleeghuis waarmee het aantrekken en behouden van voldoende, gemotiveerde en gekwalificeerde zorgverleners, moet leiden tot hogere cliënttevredenheid. De extra kwaliteitsmiddelen die beschikbaar komen in 2020 reiken tot € 1,8 miljard (van de totaal beschikbaar gestelde € 2,1 miljard).
  • In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om mensen met een psychische stoornis die voldoen aan de criteria van de Wlz, ook toegang te geven tot de Wlz. Op 2 juli 2019 is het wetsvoorstel aanvaard door de Tweede Kamer en op 9 juli 2019 door de Eerste Kamer. Het CIZ zal in 2020 het beoordelingsproces in gang zetten, zodat naar verwachting 9.250 cliënten vanuit de Wmo en Zvw op 1 januari 2021 overgaan naar de Wlz.

Preventie
De inzet op gezonde leefstijl, gezonde voeding en een gezond gewicht krijgt in 2020 extra aandacht via het Nationaal Preventieakkoord. Hierbij sluit de overheid zo veel mogelijk aan bij effectieve en bestaande programma-lijnen. Zo bestaat er de subsidie aan de Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) om in gemeenten een gezonde omgeving te creëren en in te zetten op een stijging van het aantal jongeren op een gezond gewicht in minimaal 75 (JOGG-) gemeenten in 2020.

De brede programma’s Gezonde School en Gezonde Kinderopvang worden ook doorgezet. Hierin worden in nauwe samenwerking met de Ministeries van OCW, LNV en SZW de kinderen in voorschoolse voorzieningen, het basis- en voortgezet onderwijs en mbo gestimuleerd tot een gezonde leefstijl.

Jeugdwet
Naar aanleiding van het verdiepend onderzoek jeugd is besloten gemeenten voor de periode 2019–2021 € 1.020 miljoen extra ter beschikking te stellen. In 2020 ontvangen gemeenten € 300 miljoen extra. Gemeenten worden daarmee in staat gesteld de belangrijke en noodzakelijke veranderingen op gang te brengen en voldoende passende hulp te kunnen blijven bieden.

In navolging van de verlenging van de pleegzorg voor kinderen in gezinshuizen wordt het vanaf 2020 de norm dat jeugdhulp beschikbaar blijft tot het 21e levensjaar. Het kabinet stelt hiervoor structureel € 11,4 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten en in 2020 € 6,1 miljoen extra.

Regeldruk
In 2020 intensiveert het ministerie van VWS de aandacht voor de lokale component van de regeldruk die zorgverleners ervaren, voortvloeiend uit verplichtingen of procedures die op instellings- of locatieniveau gelden. Doe jij als zorgverlener vaak acties die verplicht zijn maar voor jouw werk overbodig? Laat het ons weten. Misschien kunnen we helpen bij een oplossing.