Privacy statement Aviemore B.V.

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap Aviemore B.V. (hierna: Aviemore), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75557479 en is gevestigd aan Herfst 96 (8251 NP) te Dronten. In dit document wordt uitgelegd hoe Aviemore omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Aviemore de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Aviemore, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Aviemore, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
Aviemore verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens.
 • Geboortedatum.
 • Locatie- en verblijfgegevens.
 • BSN-nummers.
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer en salarisgegevens).
 • Accountgegevens (zoals inlognaam en wachtwoord).
 • IP-adres van de websitebezoeker.
 • E-mail adres.
 • Bedrijfsgegevens met inbegrip van werknemersgegevens.
 • UWV-gegevens.
 • Medische gegevens.
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Aviemore verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Uitvoeren van de dienstverlening met betrekking tot het verrichten van administratieve en boekhoudkundige taken.
 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan.
 • Het verrichten van betalingen en sturen van facturen.
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen.
 • Verbeteren van de dienstverlening.
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Verrichten van rechtshandelingen.
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Aviemore worden persoonsgegevens verwerkt. Aviemore verwerkt uitsluitend gegevens die Aviemore noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Aviemore bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website [website] indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Aviemore biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de Betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

Bewaartermijn
De door Aviemore verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
Aviemore deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Aviemore kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens wordt gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Derde partijen met wie Aviemore samenwerkt ten behoeve van het verlenen van diensten door deze Derden. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn afhankelijk van de dienstverlening, maar in elk geval contact- en NAW-gegevens.
 • Zorg gerelateerde partijen met wie een opdrachtgever samenwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn: contact- en NAW-gegevens, geboortedatum, BSN-nummers, locatie- en verblijfgegevens, bedrijfsgegevens (zoals KvK-nummers) , e-mailadressen, UWV-gegevens, medische gegevens en overige door betrokkene verstrekte persoonsgegevens.
 • Softwareleverancier, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn: contact- en NAW-gegevens, geboortedatum, BSN-nummers, locatie- en verblijfgegevens, financiële gegevens (bankrekeningnummer en salarisgegevens), accountgegevens (zoals inlognaam en wachtwoord), bedrijfsgegevens (zoals KvK-nummers) , e-mailadressen en overige door betrokkene verstrekte persoonsgegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn: het IP-adres, het e-mailadres en contact- en NAW- gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Aviemore neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Aviemore behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Aviemore aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Aviemore voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Aviemore maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Aviemore mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Aviemore gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van Aviemore worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Aviemore informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@aviemore.nl.

Gebruik Social Media
Aviemore maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP- adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Aviemore u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokken
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing.
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Aviemore .
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de haar betreffende persoonsgegevens die zij verstrekt heeft aan Aviemore , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Aviemore over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van haar betreffende persoonsgegevens met inbegrip
  van profilering op basis van die bepalingen. Aviemore staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Aviemore met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail aan info@aviemore.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Aviemore u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Aviemore zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement
Aviemore kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 27 augustus 2019.