Is een stichting altijd vrijgesteld van vennootschapsbelasting?

Is een stichting altijd vrijgesteld van vennootschapsbelasting?

Veel mensen en zeker bestuurders van een stichting denken van wel. Maar is dat ook zo? In dit blog beschrijven we wanneer dat wel en wanneer dat (deels) niet aan de orde is.

Een aantal factoren zijn bepalend of een stichting vennootschapsbelastingplichtig is.

  • Heeft de stichting de ANBI-status?
  • Runt de stichting een onderneming?
  • Neemt de stichting een concurrerende positie in?
  • Ontvangt de stichting subsidie?
  • Moet bij winst over de volledige winst vennootschapsbelasting afgedragen worden?
  • Algemene subjectieve vrijstelling

Heeft de stichting de ANBI-status
Het is een misverstand dat wanneer een stichting de ANBI-status heeft verkregen er automatisch geen vennootschapsbelastingplicht is. Door de ANBI-status mag de stichting geen winstoogmerk hebben en zal je dus denken dat er geen plicht is. Toch zal ook een stichting met ANBI-status getoetst worden aan alle criteria die ervoor kunnen zorgen dat zij wel degelijk vennootschapsbelastingplichtig zijn.

Runt de stichting een onderneming
Als eerste wordt er gekeken of een stichting een onderneming runt. Wanneer dit het geval is, is de stichting wel degelijk vennootschapsbelastingplichtig. Om te bepalen of er sprake is van een onderneming worden onderstaande criteria getoetst.

  • Er een duurzame structuur van kapitaal en arbeid is. Als stichting voldoet men hier al snel aan.
  • Wordt er aan economische verkeer deelgenomen? Zodra het aantal contacten waarmee er economisch verkeer is niet beperkt blijft tot enkele, wordt aan dit criterium voldaan.
  • Heeft de stichting een winstoogmerk? Door deelname aan het economisch verkeer kan er in de praktijk een overschot (winst) ontstaan. Door structurele winst kan het uiteindelijk uitgelegd worden dat er wel sprake is van een winstoogmerk.

Wordt er dus niet voldaan aan deze criteria is er geen vennootschapsbelastingplicht.

Neemt de stichting een concurrerende positie in?
Ook al wordt er niet voldaan aan de criteria van een onderneming, kan de stichting nog steeds vennootschapsbelastingplichtig zijn. Dit treedt op wanneer de stichting de concurrentie aangaat met rechtspersonen die wel vennootschapsbelastingplichtig zijn. Door de concurrerende positie kan het winstoogmerk verdrongen worden, dit geldt zelfs ook als er niet wordt voldaan het criterium oogwinstmerk.

Ontvangt de stichting subsidie?
Veel stichtingen ontvangen subsidie(s). Om te bepalen of dit ook betekent dat de stichting vennootschapsbelastingplichtig is zal er gekeken moeten worden welke subsidie(s) het betreft en de voorwaarden die aan de subsidie verbonden is.

Moet bij winst over de volledige winst vennootschapsbelasting afgedragen worden?
Indien er winst wordt gemaakt valt niet per definitie de volledige winst onder de vennootschapsbelastingplicht. Alle activiteiten die plaatsvinden zullen los beoordeeld moeten worden. Behalve activiteiten die met elkaar verbonden zijn. In theorie kan het dus zo zijn dat een deel wel vennootschapsbelastingplichtig is en een ander deel niet.

Algemene subjectieve vrijstelling
Op het moment dat blijkt dat een stichting vennootschapsbelastingplichtig is, hoeft dat niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk vennootschapsbelasting verschuldigd is. Want als de stichting niet meer dan € 15.000,- winst per jaar maakt en over een termijn van vijf jaar niet meer dan € 75.000,-, kan de stichting onder de algemene subjectieve vrijstelling vallen. Hierdoor is er geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Heb jij hulp nodig bij het voeren van een goede administratie voor jouw stichting? Wij helpen je graag.
Neem dan contact met ons op.